Κώδικας Δεοντολογίας Προπονητή

ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

Άρθρο 1ο

Ο προπονητής ποδοσφαίρου είναι έμμισθος εργάτης, διδάσκαλος και δημιουργός του Έλληνα ποδοσφαιριστή.

Αποστολή και προορισμός του είναι να συμβάλλει με τη συμμετοχή του στη δημιουργία και την πρόοδο του Ελληνικού ποδοσφαίρου και του Ελληνικού Αθλητισμού γενικότερα.

Άρθρο 2ο

Προϋπόθεση για την ορθή ανάπτυξη, δημιουργία και πρόοδο του Ελληνικού ποδοσφαίρου, αλλά και του Ελληνικού Αθλητισμού γενικότερα είναι η ύπαρξη και η απρόσκοπτη λειτουργία και στο χώρο του Ελληνικού Αθλητισμού Κράτους Δικαίου. Ο προπονητής ποδοσφαίρου αγωνίζεται για την ύπαρξη, διατήρηση και την κατοχύρωση όλων των προϋποθέσεων της λειτουργίας του Κράτους Δικαίου στον ευρύτερο Ελληνικό Αθλητισμό και ειδικότερα:

α) Διδάσκει και πλάθει τον Έλληνα ποδοσφαιριστή – αθλητή έτσι ώστε όχι μόνο αυτός ως δάσκαλος και παιδαγωγός, αλλά και ο μαθητής – ποδοσφαιριστής – αθλητής να είναι υπέρμαχος της Ελευθερίας, της Ειρήνης και της εν γένει Κοινωνικής Δικαιοσύνης.

β) Υπερασπίζεται με πολύ θάρρος όχι μόνο το επάγγελμά του, αλλά πρωτίστως και κυρίως τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα όχι μόνο των μαθητών – ποδοσφαιριστών – αθλητών του, αλλά και όλων των συνανθρώπων του.

γ) Υπερασπίζεται την ανεξαρτησία του Ελληνικού ποδοσφαίρου και όλου εν γένει του Ελληνικού Αθλητισμού εναντίον οιασδήποτε μορφής επεμβάσεως, που θα έχει σαν συνέπεια την αλλοίωση του χαρακτήρα και της ταυτότητας του εθνικού μας ποδοσφαίρου και Αθλητισμού.

Άρθρο 3ο

Ο προπονητής ποδοσφαίρου δεν περιορίζεται μόνο στα στενά επαγγελματικά του συμφέροντα. Ενδιαφέρεται για τα γενικότερα  προβλήματα του Ελληνικού Αθλητισμού και προσφέρει τις γνώσεις και τις υπηρεσίες του για την πρόοδο του και ασκεί το επάγγελμά του κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι χρήσιμος και στα άτομα και στο Κοινωνικό Σύνολο.

Ενδιαφέρεται  για την βελτίωση των συνθηκών ασκήσεως του ε­παγγέλματος του ‘Έλληνα προπονητή, αλλά και τη σωστή λειτουργία όλου του Ελληνικού ποδοσφαίρου και Ελληνικού Αθλητι­σμού και μετέχει σε όλες τις προσπάθειες και τους αγώνες που κάνει η Ομοσπονδία Προπονητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος (Ο.Π.Π.Ε.) για την επίτευξη των σκοπών αυτών.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ

Άρθρο 4ο

Τα προσόντα και δικαιώματα του προπονητή ποδοσφαίρου ορίζονται στο άρθρο ­37 του Ν. 75/75 περί προπονητών, αλλά και  σε άλλους εδικούς νόμους ή κατ΄ εξουσιοδότηση αυτών εκδοθείσες Υπουργικές απoφάσεις και είναι ειδικότερα τ΄ ακόλουθα:

1)Το επάγγελμα του προπονητή ποδοσφαίρου ασκούν μόνο:

α) οι πτυχιούχοι των Τμημάτων Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕ­ΦΑΑ) με ειδικότητα το ποδόσφαιρο και,

β) Οι κάτοχοι σχετικού Διπλώματος αναγνωρισμένης Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι κατέχει και άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος η οποία χορηγείται από τη γενική Γραμματεία Αθλητισμού όπως ο νόμος ορίζει.

2) Δικαίωμα να προπονούν τους ποδοσφαιριστές των ΠΑΕ και Σω­ματείων έχουν οι προπονητές εκείνοι που κατέχουν το αντί­στοιχο δίπλωμα της κατηγορίας στην οποία αγωνίζονται τα Σωματεία  ή οι Π.Α.Ε.

3) Εκτός του έργου της προπόνησης των ποδοσφαιριστών  των Σωματείων ή ΠΑΕ που αγωνίζονται στα Εθνικά μας Πρωταθλήματα (Α’, Β΄, και Γ΄ Εθνική Κατηγορία) ή την Δ΄ Εθνική Ερασιτεχνική Κατηγορία και τα τοπικά των Ενώσεων Ερασιτεχνικά Πρωταθλήματα και αυτό ανάλογα με το αντίστοιχο δίπλωμα που απέκτησαν ή έχουν, οι προπονητές δικαιούνται να διδάσκουν και σε σχολές προπονητών ποδοσφαίρου, εφ΄ όσον απέκτησαν το δικαίωμα αυτό όπως ο νόμος ορίζει.

4) Η σχέση εργασίας που συνδέει τους προπονητές με τα Σωματεία ή τις ΠΑΕ που αγωνίζονται στα Εθνικά μας Πρωταθλήματα είναι σχέση μίσθωσης ανεξαρτήτων υπηρεσιών και για τη σχέση αυτή υποχρεωτικά αμείβονται με μισθό που σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να ξεπεράσει το μισθό του Προέδρου του Αρείου Πάγου.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ

Άρθρο 5ο

Ο προπονητής έχει την υποχρέωση ν΄ ασκεί το επάγγελμα του με οδηγό τη συνείδηση του και το νόμο, να συμπεριφέρεται Δε ε αξιοπρέπεια και σύμφωνα με τις παραδόσεις του Σώματος των Ελλήνων Προπονητών Ποδοσφαίρου, τόσο κατά την άσκηση του επαγγέλματος του, όσο και στην ιδιωτική του ζωή.

Άρθρο 6ο

Ο προπονητής έχει την υποχρέωση άπαξ και υπογράψει ιδιωτικό συμφωνητικό – συμβόλαιο με Σωματείο ή ΠΑΕ ν΄ αναλάβει αμέσως την προπόνηση των ποδοσφαιριστών της ομάδας αυτής.

Έχει το δικαίωμα ν΄ αρνηθεί την προπόνηση των ποδοσφαιριστών και αν ακόμα υπέγραψε ιδιωτικό συμφωνητικό – συμβόλαιο στις εξής περιπτώσεις:

α) Αν κατά τη γνώμη του και κατά την υπογραφή του ιδιωτικού συμβολαίου του απεκρύβησαν θεμελιώδη πραγματικά περιστατικά, όπως π.χ. έλλειψη ποδοσφαιριστών, χώρου προπόνησης, οικονομικών δυνατοτήτων κ.λ.π.

β) Αν παρά την βεβαίωση δεν εξοφλήθηκε ο προηγούμενος συνάδελφος προπονητής που χρησιμοποίησε για την προπόνηση των ποδοσφαιριστών του το Σωματείο ή ΠΑΕ.

γ) Αν δεν έχει τα απαραίτητα προσόντα να αντεπεξέλθει να αντεπεξέλθει στην προετοιμασία των ποδοσφαιριστών της ομάδας του Σωματείου ή ΠΑΕ που ανέλαβε να προπονεί.

Άρθρο 7ο

Ο προπονητής ποδοσφαίρου κατά την άσκηση του επαγγέλματός του πρέπει:

α) Να συμβάλλει, ώστε η προπόνηση να γίνεται κατά τρόπο επιστημονικά ορθό.

β) Να διδάσκει στους ποδοσφαιριστές την αλήθεια και το δίκαιο, αγωνιζόμενος μαζί τους για την επικράτησή του.

γ) Η συμπεριφορά του και οι εν γένει κινήσεις του να είναι ανθρώπινες, διαπνεόμενες από σεβασμό και αγάπη προς τον ποδοσφαιριστή – αθλητή, αλλά και προς κάθε άλλο εργάτη ή παράγοντα του Ελληνικού Αθλητισμού ή και κάθε συνάνθρωπο του γενικότερα.

δ) Να αποφεύγει κάθε αντιδικία και κακόπιστη ενέργεια και να περιφρουρεί πάντοτε το κύρος του επαγγέλματος.

Άρθρο 8ο

Απαγορεύεται στον προπονητή:

α) Να προσπαθεί ν΄ αποκτήσει σωματείο ή ΠΑΕ για να εργασθεί με ενέργειες που δεν συμβιβάζονται με την αξιοπρέπεια του επαγγέλματος.

β) Να δημοσιεύσει στις Εφημερίδες ή στα περιοδικά κ.λ.π. αγγελίες ή να γνωστοποιεί σε διάφορα Σωματεία ή ΠΑΕ με επιστολές, ότι αναλαμβάνει εργασία σ΄ αυτά.

γ) Να δίνει τεχνικές συμβουλές και σε άλλους ποδοσφαιριστές ομάδων Σωματείων ή ΠΑΕ από αυτή την οποία προπονεί.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ Ο.Π.Π.Ε.

Άρθρο 9ο

Ο προπονητής έχει υποχρέωση στην αρχή κάθε ποδοσφαιρικής περιόδου να υποβάλλει στο Σύνδεσμό του που υποχρεωτικά ανήκει και αποτελεί μέλος δήλωση εν ενεργεία ή μη και κάθε άλλη δήλωση ή στοιχείο που αποφασίζει το Δ.Σ. του Συνδέσμου ή της ΟΠΠΕ, καθώς και να εφοδιάζεται με νέα ταυτότητα.

Άρθρο 10ο

Ο προπονητής υποχρεούται να στέλνει στο Σύνδεσμό του, αλλά στην Ο.Π.Π.Ε. αντίγραφο του ιδιωτικού συμφωνητικού – συμβολαίου που συνυπόγραψε με το Σωματείο ή την ΠΑΕ.

Άρθρο 11ο

Ο προπονητής υποχρεούται να ενημερώσει καθ΄ οιονδήποτε τρόπο κάθε μήνα την ΟΠΠΕ για το σύνολο του χρηματικού ποσού που παρακράτησε σύμφωνα με το άρθρο 12 του Κανονισμού Προπονητών υπέρ αυττής το Σωματείο ή η ΠΑΕ στο οποίο εργάζεται.

Άρθρο 12ο

Ο προπονητής έχει την υποχρέωση να συμμορφώνεται με τις αποφάσεις που παίρνουν τα Δ.Σ. των Συνδέσμων και της ΟΠΠΕ και οι Γενικές Συνελεύσεις αυτών και να συμπεριφέρεται με κοσμιότητα στις συγκεντρώσεις και Συνελεύσεις.

Άρθρο 13ο

Ο προπονητής έχει την υποχρέωση όταν καλείται από τα Δ.Σ. του Συνδέσμου και της ΟΠΠΕ αντίστοιχα να μετέχει και να προσφέρει τις υπηρεσίες του στις Επιτροπές που μελετούν θέματα σχετικά με το Ελληνικό Ποδόσφαιρο, τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των προπονητών και ποδοσφαιριστών, την νομοθεσία και τα επαγγελματικά προβλήματα και να παρέχει με κάθε τρόπο τη συνδρομή του.

Άρθρο 14ο

Ο προπονητής έχει την υποχρέωση ν΄ ανταποκρίνεται σε κάθε πρόσκληση του Δ.Σ. του Συνδέσμου και της ΟΠΠΕ αντίστοιχα, να προσέρχεται μέσα στις οριζόμενες προθεσμίες και όταν δεν ορίζεται προθεσμία μέσα σ΄ εύλογο χρόνο και να παρέχει εξηγήσεις ή στοιχεία που του ζητούνται, όπως επίσης να δίνει μαρτυρίες και να προσφέρει υπηρεσίες προς τον Σύνδεσμο και την ΟΠΠΕ.

Άρθρο 15ο

Ο προπονητής πρέπει να ενδιαφέρεται για τη βελτίωση των συνθηκών ασκήσεως του επαγγέλματός του και της θέσης όλων εν γένει των συναδέλφων του.

Να μετέχει στις συγκεντρώσεις, τις Γενικές Συνελεύσεις, τις κινητοποιήσεις για την επιτυχία των σκοπών αυτών.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ

Ο προπονητής οφείλει να συμπεριφέρεται μ΄ ευγένεια, συναδελφικότητα και αλληλεγγύη προς όλους τους προπονητές – συναδέλφους του.

Άρθρο 17ο

Ο προπονητής πριν υπογράψει ιδιωτικό συμφωνητικό – συμβόλαιο συνεργασίας με Σωματείο ή ΠΑΕ, τα οποία προηγουμένως είχαν απασχολήσει άλλο προπονητή πρέπει:

α) Να καταβάλλει προσπάθεια να πείσει το Σωματείο ή την ΠΑΕ για τη συνέχιση της συνεργασίας με τον προηγούμενο συνάδελφο – προπονητή αν διαπιστώσει ότι δεν υπάρχει λόγος για τη λύση της συνεργασίας ή τη μη συνέχισή της.

β) Αν δεν το πετύχει, να βεβαιωθεί προτού υπογράψει το ιδιωτικό συμφωνητικό – συμβόλαιο, ότι ο προηγούμενος συνάδελφός του έχει λάβει την αμοιβή, καθώς και τις συμφωνηθείσες τακτικές ή έκτακτες παροχές του.

γ) Σε περίπτωση που ο προηγούμενος προπονητής δεν έχει πληρωθεί ν΄ αρνηθεί να αναλάβει εργασία ή να υπογράψει ιδιωτικό συμφωνητικό – συμβόλαιο συνεργασίας, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεσή του.

Άρθρο 18ο

Ο προπονητής υποχρεούται να προσέρχεται από κοινού με τον συνάδελφό του μετά το τέλος κάθε αγώνα για τη συνηθισμένη και νόμιμα καθιερωμένη συνέντευξη προς τους δημοσιογράφους.

Άρθρο 19ο

Δεν επιτρέπεται στον προπονητή:

Να χρησιμοποιεί υβριστικές ή υποτιμητικές εκφράσεις για το συνάδελφό του με τον οποίο οι ομάδες τους έπαιξαν κάποιο αγώνα ή να δείχνει υπεροψία απέναντί του.

Να εκφράζεται υποτιμητικά για συνάδελφό που πριν από αυτόν προπονούσε την ομάδα που ανέλαβε ή για συνάδελφό του με τον οποίο συνεργάζεται.

Άρθρο 20ο

Δεν επιτρέπεται στον προπονητή η υποβολή μήνυσης ή αναφοράς σε βάρος συναδέλφου του, εάν προηγουμένως δεν λάβει σχετική έγγραφη άδεια από το Δ.Σ. της Ο.Π.Π.Ε.

Άρθρο 21ο

Ο προπονητής πρέπει να συμπεριφέρεται άψογα προς του συνεργάτες του. Να μην υποτιμά την εργασία τους και να μην σχολιάζει αρνητικά την ικανότητα ή την συνεισφορά τους προς τον εργοδότη Σωματείο ή ΠΑΕ ή προς οιονδήποτε τρίτο.

Πρέπει να τηρεί τις συμφωνίες για την αμοιβή των συνεργατών του και να παρέχει κάθε βοήθεια προς αυτούς για την εξασφάλιση και την καταβολή της αμοιβής τους από τον εργοδότη, Σωματείο ή ΠΑΕ.

Άρθρο 22ο

Στην περίπτωση που ο προπονητής απασχολεί συνάδελφό του είτε τακτικά είτε έκτακτα είτε για μία ή πολλές προπονήσεις ποδοσφαιριστών είτε και για την τακτοποίηση ορισμένων προσωπικών του υποθέσεων πρέπει:

α) Να συμπεριφέρεται προς αυτόν συναδελφικά με ισοτιμία και όχι σαν προϊστάμενος προς υφιστάμενο.

β) Να συνεργάζεται μαζί του με συναδελφικότητα, ευγένεια, κατανόηση, να μη θίγει τη φιλοτιμία του και την προπονητική και ατομική αξιοπρέπεια και να μην τον απασχολεί σε μη προπονητικά καθήκοντα.

γ) Να καταβάλει έγκαιρα τη συμφωνημένη αμοιβή.

δ) Να προβάλει την εργασία του συναδέλφου του προς τον εργοδότη Σωματείο ή ΠΑΕ και προς κάθε τρίτο.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ Π.Α.Ε.

Άρθρο 23ο

Ο προπονητής όταν αναλαμβάνει υπηρεσία σε κάποιο Σωματείο ή ΠΑΕ έχει την υποχρέωση:

α) Να τηρεί αυστηρά και με θρησκευτική ευλάβεια τους όρους του ιδιωτικού συμφωνητικού – συμβολαίου που συνυπέγραψε με το Σωματείο ή την ΠΑΕ.

β) Να μην παραμελεί την εκτέλεση των όρων του ιδιωτικού συμφωνητικού – συμβολαίου και να μην την καθυστερεί για οποιονδήποτε λόγο, αλλά να την εκτελεί με ευσυνειδησία και επιμέλεια.

γ) Να τηρεί αυστηρά την επαγγελματική εχεμύθεια: για όσα του εμπιστεύτηκε το Σωματείο ή η ΠΑΕ έστω και προφορικά, ακόμα και με την αποκάλύψή της δεν πρόκειται να προκύψει ζημία για το Σωματείο ή την ΠΑΕ και για όσα έμαθε κατά τη διάρκεια και το χρόνο της εργασίας στο Σωματείο ή την ΠΑΕ.

δ) Την εχεμύθεια πρέπει να την τηρεί όχι μόνο κατά τη διάρκεια, αλλά και μετά τη λήξη της συνεργασίας με το Σωματείο ή την ΠΑΕ.

ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΜΕ ΑΝΤΙΠΑΛΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ή Π.Α.Ε.

Άρθρο 24ο

α) Ο προπονητής έχει υποχρέωση να σέβεται τα αντίπαλα Σωματεία ή ΠΑΕ, ήτοι ποδοσφαιριστές, παράγοντες και φιλάθλους των και να συμπεριφέρεται προς όλους αυτούς με ευγένεια.

β) Ν΄ αποφεύγει προσβλητικές φράσεις και γενικά οξύτητα εκφράσεων, καθώς και κάθε υποτιμητική για όλους τους ανωτέρω ενέργεια ή διατύπωση που δεν είναι αναγκαία για την προάσπιση των συμφερόντων του, αλλά και των συμφερόντων του Σωματείου ή της ΠΑΕ που εργάζεται.

γ) Δεν επιτρέπεται στον προπονητή να ενεργεί με δόλιο τρόπο για να προκαλέσει απώλεια δικαιωμάτων και ήττα στα αντίπαλα σωματεία ή ΠΑΕ. Πρέπει να αγωνίζεται με τιμιότητα και ευθύτητα χωρίς να παραλείπει να πράξει κάθε τι που επιβάλλεται για την προάσπιση των συμφερόντων του και των συμφερόντων και τη νίκη της ομάδας του Σωματείου ή της ΠΑΕ την οποία υπηρετεί.

ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΒΙΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ

Άρθρο 25ο

Ο προπονητής πρέπει κατά την άσκηση του επαγγέλματός του, αλλά και στον ιδιωτικό του βίο γενικότερα να έδει αξιοπρέπεια, ώστε να μη προκαλούνται σχόλια και δυσφήμηση σε βάρος του και σε βάρος όλου του Σώματος των Ελλήνων Προπονητών Ποδοσφαίρου.

Να έχει συνέπεια σε όλες τις συναναστροφές και συναλλαγές του και οι δηλώσεις του προς κάθε συμβαλλόμενο ή και τρίτο να είναι σοβαρές και αληθινές.

ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Άρθρο 26ο

Η παράβαση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τα Καταστατικά των Συνδέσμων και της Ο.Π.Π.Ε. ή άλλους νόμους και από τον παρόντα Κώδικα Δεοντολογίας αποτελεί Πειθαρχικό παράπτωμα και τιμωρείται σύμφωνα με όσα περιέχονται στα άνω Καταστατικά, τους νόμους και τον Κανονισμό περί Προπονητών Ποδοσφαίρου.

Άρθρο 27ο

Ο Κώδικας Δεοντολογίας εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Προπονητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος (Ο.Π.Π.Ε.) στη συνεδρίαση της 23ης Σεπτεμβρίου 1991 και ισχύει της ημέρας αυτής.

Similar Posts