| |

Η επίδραση των στατικών και δυναμικών διατάσεων στην απόδοση των ποδοσφαιριστών κατά την διαδικασία της προθέρμανσης

 • Στην διαδικασία της προθέρμανσης χρησιμοποιούνται διάφοροι τύποι διατάσεων οι οποίοι επηρεάζουν είτε θετικά είτε αρνητικά την απόδοση των ποδοσφαιριστών.
 • Σύμφωνα με την έρευνα του Haddad et al. 2013, η παρατεταμένης διάρκειας στατικές διατάσεις, μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την απόδοση ενός ποδοσφαιριστή ακόμα και για 24 ώρες (table 2). Οι κύριες αιτίες είναι η μεταβολή του μήκους τάσης του μυ και η μείωση της ευαισθησίας των αντανακλαστικών μηχανισμών (Khorasani et al. 2013).
 • Επίσης, η πεποίθηση ότι οι στατικές διατάσεις στην προθέρμανση προστατεύουν τους ποδοσφαιριστές από τραυματισμούς δεν έρχεται σε συμφωνία με τα αποτελέσματα άλλων ερευνών (Werstein et al. 2012).
Αυτή η εικόνα δεν έχει ιδιότητα alt. Το όνομα του αρχείου είναι image-11.png
 • Ο λόγος είναι ότι το ποδόσφαιρο χαρακτηρίζεται από εκρηκτικές κινήσεις οι οποίες επιζητούν την μεγαλύτερη δυνατή ανάπτυξη δύναμης στο συντομότερο χρονικό διάστημα. Τέτοιες είναι τα σπριντ, τα άλματα, τα σουτ, κινήσεις δηλαδή που στηρίζονται στην ικανότητα της μυϊκής ισχύς (Wong et al. 2011, Alikhajeh et al. 2012, Khorasani et al. 2013).
 • Σε αντίθεση οι δυναμικές διατάσεις όπως π.χ. οι προβολές (εικόνα κάτω), οι ακροστασίες (εικόνα πάνω), κ.α. φαίνεται να επιδρούν θετικά στην απόδοση. Στην έρευνα των Haddad και Alikhajeh η εφαρμογή πρωτοκόλλου με δυναμικές διατάσεις στην προθέρμανση βελτίωσε την ταχύτητα των ποδοσφαιριστών στα 20 και 30 μέτρα αντίστοιχα, σε αντίθεση με τις στατικές διατάσεις. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των Khorasani και Werstein η εφαρμογή δυναμικών διατάσεων βελτίωσε στην δική τους έρευνα την ταχύτητα κίνησης του ποδιού κατά την εκτέλεση σουτ και την αντιδραστική δύναμη στα άλματα (εικόνα σελ.4). Δεξιότητες και ικανότητες δηλαδή οι οποίες μπορούν να δημιουργήσουν ένα πλεονέκτημα υπέρ του επιτιθέμενου ή του αμυνόμενου, το οποίο όμως θα αποδειχθεί καθοριστικό στην διεκδίκηση μιας κεφαλιάς για την επίτευξη κάποιου τέρματος.
Αυτή η εικόνα δεν έχει ιδιότητα alt. Το όνομα του αρχείου είναι image-13.png
 • Ο κύριος λόγος που αναφέρουν οι ερευνητές είναι η διέγερση που προκαλείται στον μυ μετά από την εκτέλεση μιας δυναμικής κίνησης. Η διέγερση αυτή αυξάνει την παραγωγή ισχύς κατά την εκτέλεση δυναμικών κινήσεων. Ως εκ τούτου, παράγεται περισσότερη ροπή γύρω από τις αρθρώσεις λόγω της μεγαλύτερης μυϊκής ενεργοποίησης, το οποίο προκαλεί με την σειρά του υψηλή γωνιακή ταχύτητα έχοντας ως τελικό αποτέλεσμα την απομάκρυνση της μπάλας με υψηλή ταχύτητα.
 • Σε αντίθεση με τα αποτελέσματα που παρατέθηκαν από τις προηγούμενες έρευνες, ο Wong και οι συνεργάτες του, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι στατικές διατάσεις δεν επηρέασαν την ικανότητα των ποδοσφαιριστών στα επαναλαμβανόμενα σπριντ. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα δεν παρατηρήθηκε σημαντική διαφορά στον συνολικό χρόνο των σπριντ. Ωστόσο, μία πιθανή εξήγηση που μπορεί να δοθεί είναι η μικρή διάρκεια των στατικών διατάσεων (2 X 20 δευτερόλεπτα).
 • Βιβλιογραφικές αναφορές υποστηρίζουν αυτό το συμπέρασμα σχετικά με την μικρή διάρκεια των διατάσεων (<30 δ.) (Wong et al. 2011). Για τον λόγο αυτό και οι ερευνητές της παρούσας έρευνας καταλήγουν στο ότι θα ήταν καλύτερο εάν εκτελούνται στατικές διατάσεις, στην συνέχεια να χρησιμοποιούνται δυναμικές. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγονται οι αρνητικές επιπτώσεις των στατικών διατάσεων.
 • O Haddad και συν. καταλήγοντας αναφέρουν ότι τα 15-30 δευτερόλεπτα στατικής διάτασης δεν επηρεάζουν την απόδοση. Αρνητικές επιδράσεις φαίνεται να προκαλούν η μακράς διάρκειας στατικές διατάσεις πάνω από 30 δευτερόλεπτα. Khorasani et al. 2013.
 • Συνοψίζοντας, η προθέρμανση στο ποδόσφαιρο αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την απόδοση των ποδοσφαιριστών. Οι στατικές διατάσεις που χρησιμοποιούνται σε μόνιμη βάση φαίνεται να προκαλούν μείωση στην απόδοση όταν εκτελούνται για μεγάλη διάρκεια.
 • Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία οι δυναμικές διατάσεις φαίνεται να είναι αυτές που προκαλούν τα περισσότερα πλεονεκτήματα κατά κύριο λόγο σε αθλήματα που απαιτούν την ικανότητα της μυϊκής ισχύς. Πρώτον, εξαιτίας της διέγερσης που προκαλείται στον μυ μετά από μία δυναμική κίνηση και δεύτερον, επειδή ο συγκεκριμένος τύπος διατάσεων συνδέεται άμεσα με κινητικά πρότυπα του αθλήματος.
 • Παρόλα αυτά οι στατικές διατάσεις μπορούν να συμπεριληφθούν στην προθέρμανση αλλά η διάρκειά τους να είναι σύντομη (<30 δευτ.) καθώς η διατήρησή τους για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα φαίνεται να μειώνει την απόδοση. Επομένως, οι δυναμικές διατάσεις με τα σημερινά δεδομένα, πρέπει να εντάσσονται στην προθέρμανση του ποδοσφαίρου καθώς επιφέρουν βελτίωση σε ταχυδυναμικές ενέργειες.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Alikhajeh, Y., Rahimi, N., M., Fazeli, K., Fazeli, H. (2012). The Effect of Different Warm Up Stretch Protocols on 20m-Sprint Performance in Trained Soccer Players. Procedia-Social and Behavioral Sciences 46: 2210-2214

2. Haddad, M., Dridi, A., Chtara, M., Chaouachi, A., Wong, D., P., Behm, D., Chamari, K. (2013). Static Stretching can Impair Explosive Performance for at least 24 hours. Journal of Strength and Conditioning Research 28(1): 140-146

3. Khorasani, M., A., Kellis, E. (2013). Static vs. Dynamic Acute Stretching Effect on Quadriceps Muscle Activity during Soccer Instep Kicking. Journal of Human Kinetics 38: 37-47

4. Werstein, K., M. (2012). The Effects of Two Stretching Protocols on the Reactive Strength Index in Female Soccer and Rugby Players. Journal of Strength and Conditioning Research 26(6): 1564-1567

5. Wong, P., L., Lau, P.,W.,C., Mao, D., W., Wu, Y.,Y., Behm,D., G., Wisloff., U. (2011) Journal of Strength and Conditioning Research 25(3): 838-845

Similar Posts